Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jacobs-machinehandel


De heer J. Lindeboom h.o.d.n. Jacobs-machinehandel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65401921 en is gevestigd aan It Súd 17, 9283 TT te Surhuizum.


Artikel 1Begrippen


1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:


2. Aanbod: Ieder aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.


3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.


4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.


5. Jacobs-machinehandel: De aanbieder van Producten aan Koper..


6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.


7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Jacobs-machinehandel.


8. Producten: De ter koop aangeboden nieuwe of tweedehandse lasapparatuur en/of bijhorende onderdelen/ accessoires.


Artikel 2Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Jacobs-machinehandel en iedere Overeenkomst tussen Jacobs-machinehandel en een Koper en op elk Product dat door Jacobs-machinehandel wordt aangeboden.


2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jacobs-machinehandel aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Jacobs-machinehandel zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.


3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Jacobs-machinehandel is overeengekomen.


4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.


6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.


7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


Artikel 3Het Aanbod


1. Alle door Jacobs-machinehandel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.


2. Het door Jacobs-machinehandel gedane Aanbod is vrijblijvend. Jacobs-machinehandel is slechts aan het Aanbod gebonden indien Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Jacobs-machinehandel het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Jacobs-machinehandel gegronde reden te weigeren.


3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Jacobs-machinehandel niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Jacobs-machinehandel kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.


4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Jacobs-machinehandel zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jacobs-machinehandel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.


6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe. 


Artikel 4Totstandkoming van de Overeenkomst


1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Jacobs-machinehandelheeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.


2. Een Aanbod kan door Jacobs-machinehandel gedaan worden via de winkel, website en Social Media.


3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Jacobs-machinehandel, zal Jacobs-machinehandel de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.


4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Jacobs-machinehandel daaraan niet gebonden. Jacobs-machinehandel is alsdan gerechtigd om het Aanbod in te trekken.


5. Jacobs-machinehandel is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.


6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument dient het Product binnen de verkooppruimte te testen voordat Koper het Product koopt. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden met betrekking tot de gekochte Producten. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.


Artikel 5Uitvoering van de Overeenkomst


1. Jacobs-machinehandel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Jacobs-machinehandel het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.


3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jacobs-machinehandel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jacobs-machinehandel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jacobs-machinehandel zijn verstrekt, heeft Jacobs-machinehandel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.


4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Jacobs-machinehandel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Jacobs-machinehandel, is Koper gehouden omdienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.


5. Jacobs-machinehandel kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.


6. Jacobs-machinehandel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Jacobs-machinehandel is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jacobs-machinehandel bekend was.


7. Koper vrijwaart Jacobs-machinehandel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


Artikel 6Levering


1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Jacobs-machinehandel of er door andere omstandigheden buiten de macht van Jacobs-machinehandel enige vertraging ontstaat, heeft Jacobs-machinehandel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Jacobs-machinehandel schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.


2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.


3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Jacobs-machinehandel gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.


4. Indien de Producten worden bezorgd door Jacobs-machinehandel of een externe vervoerder is Jacobs-machinehandel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


5. Indien Jacobs-machinehandel gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Jacobs-machinehandel ter beschikking heeft gesteld.


6. Indien Jacobs-machinehandel een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.


7. Jacobs-machinehandel is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Jacobs-machinehandel is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.


8. Jacobs-machinehandel behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.


Artikel 7Verpakking en transport


1. Jacobs-machinehandel verbindt zichjegens Koper omdeteleverenzaken behoorlijk teverpakken enopzodanige wijzetebeveiligen, datzijbijnormaal gebruik hunbestemming ingoede staatbereiken.


2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking enverpakkingsmateriaal.


3. Hetaannemen van zaken onder op-ofaanmerkingen opdevrachtbrief ofhet reçugeldtalsbewijs datdeverpakking ingoede staatverkeerde ten tijde van de aflevering.


 

Artikel 8Onderzoek, reclamaties


1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.


2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Jacobs-machinehandel erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.


3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Jacobs-machinehandel te worden gemeld op info@jacobs-machinehandel.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.


4. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacobs-machinehandel op de wijze zoals door Jacobs-machinehandel aangegeven.


5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Jacobs-machinehandel, conform de retourinstructies van Jacobs-machinehandel. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.


6. Jacobs-machinehandel is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.


7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.


8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.


9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Jacobs-machinehandel te wijten is, zal Jacobs-machinehandel na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Jacobs-machinehandel. 


Artikel 9Prijzen


1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.


2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.


4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Jacobs-machinehandel geen invloed heeft, kan Jacobs-machinehandel deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.


Artikel 10Betaling en incassobeleid


1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.


2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.


3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Jacobs-machinehandel. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Jacobs-machinehandel een andere betalingstermijn overeenkomen.


4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Jacobs-machinehandel gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.


5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Jacobs-machinehandel op de Koper onmiddellijk opeisbaar.


6. Jacobs-machinehandel heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Jacobs-machinehandel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Jacobs-machinehandel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.


8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Jacobs-machinehandel zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van debuitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.


9. Indien Jacobs-machinehandel meer of hogere kosten heeft gemaakt dieredelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper. 


Artikel 11Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door Jacobs-machinehandel geleverde zaken, blijven eigendom van Jacobs-machinehandel totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Jacobs-machinehandel gesloten Overeenkomsten is nagekomen.


2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.


3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Jacobs-machinehandel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


4. Voor het geval dat Jacobs-machinehandel haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Jacobs-machinehandel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Jacobs-machinehandel zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


5. Jacobs-machinehandel heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Jacobs-machinehandel. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Jacobs-machinehandel zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.


6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Jacobs-machinehandel worden vergoed door Koper. 


Artikel 12Garantie


Jacobs-machinehandel staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper. 


Artikel 13Tweedehands producten


1. Koper zijnde een Bedrijf dient direct na de aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Jacobs-machinehandel geeft uitdrukkelijk geen garantie op de tweedehands producten. Jacobs-machinehandel verklaart dat het product naar behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.


2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Jacobs-machinehandel niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Jacobs-machinehandel op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat Jacobs-machinehandel nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Jacobs-machinehandelop te volgen.


3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de fabrikant is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Jacobs-machinehandel is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.


4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Jacobs-machinehandel de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Jacobs-machinehandel, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Jacobs-machinehandel te retourneren en de eigendom aan Jacobs-machinehandel te verschaffen.


5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Jacobs-machinehandel, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.


Artikel 14Opschorting en ontbinding


1. Jacobs-machinehandel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.


2. Bovendien is Jacobs-machinehandel bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Jacobs-machinehandel gesloten Overeenkomst voortvloeien.


3. Voorts is Jacobs-machinehandel bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jacobs-machinehandel op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Jacobs-machinehandel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.


5. Jacobs-machinehandel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15Beperking aansprakelijkheid


1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Jacobs-machinehandel leidt tot aansprakelijkheid van Jacobs-machinehandel jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Jacobs-machinehandel in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Jacobs-machinehandel is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.


2. Jacobs-machinehandel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.


3. Jacobs-machinehandel is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Jacobs-machinehandel levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).


4. Jacobs-machinehandel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.


5. Jacobs-machinehandel is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.


6. Jacobs-machinehandel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Jacobs-machinehandel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.


7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Jacobs-machinehandel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jacobs-machinehandel binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.


Artikel 16Overmacht


1. Jacobs-machinehandel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zijgehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Jacobs-machinehandel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Jacobs-machinehandel zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)werkstakingen in het bedrijf van Jacobs-machinehandel en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Jacobs-machinehandel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.


3. Jacobs-machinehandel heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Jacobs-machinehandel haar verbintenis had moeten nakomen.


4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


5. Voor zo ver Jacobs-machinehandel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jacobs-machinehandel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 17Risico-overgang


Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Jacobs-machinehandel verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.


Artikel 18Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     


1. Jacobs-machinehandel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Jacobs-machinehandel de betrokkene hierover informeren.


2. Indien Jacobs-machinehandel op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 19Klachten


1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Jacobs-machinehandel en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@jacobs-machinehandel.nl met als onderwerp “Klacht”.


2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Jacobs-machinehandel de klacht in behandeling kunnen nemen.


3. Jacobs-machinehandel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.


4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


 

Artikel 20Toepasselijk recht


1. Op elke Overeenkomst tussen Jacobs-machinehandel en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Jacobs-machinehandel heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Jacobs-machinehandel en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.


Surhuizum, 11 mei 2020